Amazon SES - Giải pháp gửi email hiệu quả

Amazon Simple Email Service (Amazon SES) một giải pháp gửi email dễ dàng và hiệu quả.
AMAZONE SES, dịch vụ gửi email hiệu quả

Amazon SES là một dịch vụ cho gửi email với số lượng lớn có giá thành rẻ và chất lượng tốt nhất hiện nay (giá chỉ 0,1$/1000 email), tốc độ gửi rất nhanh, khả năng vào Inbox luôn cao và đặc biệt là phương thức thanh toán tiện lợi (nạp trước bằng thẻ Visa).

Hướng dẫn đăng ký dịch vụ Amazon SES

1. Sign up - Đăng ký thành viên

2.  Verify Domains or Email Addresses
     Xác minh địa chỉ gửi email. Amazon chỉ cho phép gửi thư từ email đã verified

Amazon SES Email Verify

3.  Tạo tài khoản SMTP
     Nhập user --> Amazon SES tự sinh ra password
Tạo tài khoản SMTP trên Amazon SES

4. Thông số kết nối SMTP Server
Server: email-smtp.us-east-1.amazonaws.com
Port: 25, 465 or 587
TLS: Yes

5. Nâng cao
Để gửi email không bị đưa vào SPAM, bạn nên cấu hình DKIM (Domain Key Identified Mail) SPF (Sender Policy Framework) cho tên miền. Ví dụ: Tôi cấu hình cho tên miền inet.vn, khi gửi email qua AmazonSES với email trong trường From là xxx@inet.vn thì email được ký.
Để kiểm tra 1 email đã được gắn chữ ký DKIM và xác thực SPF như thế nào, bạn hãy mở 1 email trong hòm thư Gmail.com. Hình vẽ dưới đây tôi là ví dụ email Amazon gửi cho tôi.

Xem Amazon SES DKIM va Spf


Chúc bạn thành công!
Nguyễn Trọng Thơ - SEO Master

Nhận xét