Everything But Kitchen Sink


Everything But Kitchen Sink có nghĩa là mọi thứ mà bạn có thể nghĩ đến.

Ví dụ:  Every time we go camping, my wife packs everything but the kitchen sink."
(Mỗi lần chúng tôi đi cắm trại, vợ tôi mang theo gần như tất cả mọi thứ)


Kitchen sink - cái bồn rửa bát -->  khó có thể mang theo được.

Câu thành ngữ Everything but kitchen sink có nghĩa là bạn mang theo gần như tất cả những gì có thể, trừ những gì không mang theo được.

Nhận xét